Charakteristika predmetu

Matematika - povinný vyučovací predmet od 1. ročníka ZŠ až po predmaturitný ročník gymnázia. Rozvíja matematické myslenie potrebné na riešenie rôznych problémov v každodennom živote.  Zameriava sa na rozvoj logického a kritického myslenia, schopnosť argumentácie, čítanie s porozumením, využívanie osvojených postupov a algoritmov, spracovanie informácií a osvojenie základných matematických pojmov, poznatkov, znalostí a postupov. 

Tematické okruhy:

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy

Geometria a meranie

Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika

Logika, dôvodenie, dôkazy


Seminár z matematiky - voliteľný predmet v predmaturitnom (3 hodiny) a maturitnom (4 hodiny) ročníku. Jeho cieľom je bezprostredná príprava žiakov na maturitnú skúšku, rozširuje povinný predmet matematika a ďalšie témy, prehlbuje jednotlivé tematické okruhy tak, aby sa žiak pripravil na maturitnú skúšku v súlade s Cieľovými požiadavkami na maturitnú skúšku. Je tiež prípravou žiakov na štúdium technických, informatických a ekonomických odborov na vysokých školách.O nás

Vyučujúci matematiky:

Mgr. Daniel Antalík

Mgr. Karin Fusková

PaedDr. Alžbeta Horáková

PaedDr. Michal Hudec, PhD

Mgr. Andrea Kotruszová


Naše aktivity

Vyučovanie predmetov matematika a seminár z matematiky

Príprava žiakov na súťaže -  olympiády, Pytagoriáda, Matematický klokan, SOČ

Vedenie ročníkových prác - u študentov predmaturitného ročníka

Zabezpečenie a organizácia kurzov finančnej gramotnosti - v spolupráci s Nadáciou OTP Ready a Nadáciou Partners

Príprava prijímacích skúšok a maturít

Príprava žiakov na testovania T9  a T5