Vzdelávacie materiály

Zdroje pre vyučovanie a štúdium matematiky

Internetové stránky, ktoré vám pomôžu pri vyučovaní a štúdiu matematiky

B-akadémia - stránka s videokurzami matematiky, ktoré vám pomôžu zvládnuť učivo, koré vám robí problémy, doučiť sa témy, ktoré ste v škole zameškali. Bezplatné sú kurzy najmä pre základnú školu (nižšie gymnázium).

Nauč sa matiku - stránka obsahuje výukové videá s nahovoreným komentárom, učivo je rozdelené do prehľadných kategórií. Určená je predovšetkým pre študentov stredných škôl.

Zbierka riešených úloh - zbierka obsahuje riešené úlohy z matematiky zo všetkých tematických celkov stredoškolskej matematiky a tiež mnohé úlohy, ktoré je potrebné zvládnuť na prijímacie skúšky na vysoké školy.

Interaktívne cvičenia - ak chcete vedieť, či ste učivo dostatočne zvládli, môžete sa otestovať. Stránka obsahuje interaktívne cvičenia zo všetkých oblastí matematiky, po vyplnení testov sa dozviete správne odpovede.

Elektronické učebnice - české elektronické učebnice matematiky a fyziky, v jednotlivých lekciách nájdete teóriu i príklady na precvičovanie. Študijné materiály sú plnofarebné, vo formáte .pdf a obsahujú učivo základnej i strednej školy a aj niečo navyše.

Pomocné materiály

Obrazy kociek v rovnobežnom premietaní, vhodné na precvičovanie rezov a vzájomných polôh priamok a rovín

Súradnicové sústavy vhodné pre znázorňovanie bodov a náčrt grafov funkcií

Súradnicové sústavy vhodné pre náčrt goniometrických funkcií